سرنخ 22 دی از ساعت 11:15 به مدت 15

رادیو ایران

سرنخ

سرنخ

نقش شورای انقلاب در مدیریت روزهای بحرانی ابتدای انقلاب

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 22 دی

ساعت پخش برنامه: 11:15

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سرنخ