تکه ای از آسمان 7 آذر از ساعت 15:25 به مدت 15

رادیو ایران

تكه اي از آسمان

تکه ای از آسمان

سالروز عملیات طریق القدس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 7 آذر

ساعت پخش برنامه: 15:25

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تکه ای از آسمان