دست های در هم گره کرده 8 آذر از ساعت 12:50 به مدت 15

رادیو ایران

دست هاي در هم گره كرده

دست های در هم گره کرده

اعتراض جهانی به عملکرد رژیم صهیونیستی علیه کودکان غزه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 8 آذر

ساعت پخش برنامه: 12:50

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
دست های در هم گره کرده