جای تو خالی 25 آبان از ساعت 9:30 به مدت 145

رادیو ایران

جاي تو خالي

جای تو خالی

جای تو خالی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 25 آبان

ساعت پخش برنامه: 9:30

مدت برنامه:145

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جای تو خالی