حریم 17 مرداد از ساعت 16:25 به مدت 15

رادیو ایران

حريم

حریم

بازخوانی کشتار حجاج ایرانی در سال 1366 و فاجعه منا در سال 94

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 17 مرداد

ساعت پخش برنامه: 16:25

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
حریم