بررسی رسانه های بیگانه جمعه از ساعت 8:35 به مدت 25

رادیو ایران

بررسي رسانه هاي بيگانه

بررسی رسانه های بیگانه

بررسی رسانه های بیگانه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 8:35

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بررسی رسانه های بیگانه