فرمانده رادیو ایران از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

فرمانده

فرمانده

روایت خاطرات دفاع مقدس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: رادیو ایران

ساعت پخش برنامه: 12:40

مدت برنامه:40

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
فرمانده