رد پای حادثه : جمعه ها از ساعت 22:05 تا 23 به مدت 55

رادیو ایران

رد پاي حادثه

رد پای حادثه

آگاه کردن مردم درباره آسیب های اجتماعی و راه های مصون سازی جامعه نسبت به آن ها

اطلاعات برنامه

روز های پخش: : جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 22:05 تا 23

مدت برنامه:55

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
رد پای حادثه