مستند روز (شما قضاوت کنید) چهارشنبه از ساعت 11:15 تا 11:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

مستند روز (شما قضاوت كنید)

مستند روز (شما قضاوت کنید)

تبیین مسائل اجتماعی روز و آسیب های اجتماعی جهت آگاهی سازی

بیان زوایای پنهان مسائل اجتماعی
ایجاد آگاهی در بین اقشار جامعه
اطلاع رسانی
تبیین آسیب های اجتماعی و راهکارهای برون رفت از آن ها .

اطلاعات برنامه

روز های پخش: چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 11:15 تا 11:35

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
مستند روز (شما قضاوت کنید)