واژه و خمپاره پنجشنبه از ساعت 21:35 به مدت 25

رادیو ایران

واژه و خمپاره

واژه و خمپاره

مشاعره دفاع مقدسی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 21:35

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
واژه و خمپاره