تقویم تاریخ هر روز از ساعت 6:25 تا 6:300 به مدت 5 دقیقه

رادیو ایران

تقويم تاريخ

تقویم تاریخ

اطلاع رسانی از وقایع به وقوع پیوسته

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 6:25 تا 6:300

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040086 و 22050009

سامانه پیامک : 30000900

عوامل برنامه

دسترسی سریع
تقویم تاریخ