سرای سخن هر روز از ساعت 4 به مدت 25

رادیو ایران

سراي سخن

سرای سخن

سخنرانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 4

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
سرای سخن