آزمون ورودی فصل ششم مسابقه یك دو صدا - بازیگری رادیویی-20فروردین 1398-4

آزمون ورودی فصل ششم مسابقه یك دو صدا - بازیگری رادیویی كه 20 فروردین در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد و از بین 120 نفر متقاضی،،،،،26 نفر مجوز حضور در برنامه را دریافت كردند.

1398/01/23
|
5:52

آزمون ورودی فصل ششم مسابقه یك دو صدا - بازیگری رادیویی كه 20 فروردین در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد و از بین 120 نفر متقاضی،،،،،26 نفر مجوز حضور در برنامه را دریافت كردند.

دسترسی سریع