پارسی گویان پنج شنبه از ساعت 16 به مدت 50

زبان فارسی روحی از آتش دارد

برنامه «پارسی گویان» این هفته پنج شنبه 23 دی، با حضور دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی از جایگاه پارسی در اشعار نظ