میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

برنامه ایجاد اشتغال از سال 96 در دستور کار قرار گرفته است

مجید حسینی پور معاون دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در برنامه «میزبان» به بررسی عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت.

1397/06/07
|
12:16

مجید حسینی پور معاون دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در برنامه «میزبان» به بررسی عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت.

دسترسی سریع
میزبان