میزبان شنبه تا سه شنبه از ساعت 12:45 الی 13:25 به مدت 1 ساعت

رادیو ایران

ميزبان

راهکارها برای توسعه روستاها

برنامه میزبان، امروز سه شنبه به تهیه کنندگی مریم بانو فطرتی به موضوع راهکارها برای توسعه روستایی می پردازد.

1397/05/23
|
10:48

منظور از توسعه روستایی عموماً فرایند ارتقای کیفیت زندگی و وضعیت اقتصادی مردمیست که در نواحی نسبتاً منزوی و با تراکم جمعیت کم زندگی می‌کنند. به طور سنتی توسعه روستایی بر بهره‌گیری از منابع طبیعی سرزمینی نظیر کشاورزی و جنگلداری متمرکز بوده است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران به هر روی، تغییرات در شبکه‌های تولیدی جهانی و شهری شدن فزاینده خصوصیات نواحی روستایی را تغییر داده است.
توسعه روستایی ، راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده است
برنامه میزبان امروز سه شنبه به تهیه کنندگی مریم بانو فطرتی به موضوع راهکارها برای توسعه روستایی می پردازد.
میزبان با حضور دکتر سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و ایرج حبیب الله عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی و با اجرای احمد طبعی ساعت 11:55 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع
میزبان