روز انتخاب جمعه از ساعت 8:30 به مدت تا پایان رای گیری

رادیو ایران

روز انتخاب

حضور چشمگیر مردم در انتخابات

از همه استانها حماسه آفریندند

1396/02/29
|
16:54

تا پایان رای گیری فرصت کم است هر چه سریعتر در این حماسه بزرگ سهیم باشید

دسترسی سریع
روز انتخاب