سیاره آبی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

برای عبور از بحران آب، باید هم زیستی مناسبی داشته باشیم

مهندس سید زاده مدیر کل مدیریت مصرف آب و فاضلاب کشور در برنامه «سیاره آبی» به بحران آب و مدیریت مصرف می پردازد.

1396/12/09
|
07:58

مهندس سید زاده مدیر کل مدیریت مصرف آب و فاضلاب کشور در برنامه «سیاره آبی» به بحران آب و مدیریت مصرف می پردازد.

دسترسی سریع
سیاره آبی