رهاورد شنبه تا چهارشنبه از ساعت شش ماه اول 12:15 تا 12:40 / شش ماهه دوم 13:00 تا 13:25 به مدت 25 دقیقه

رادیو ایران

رهاورد

چقدر محصولات ارگانیک در سلامت انسان تاثیر دارند؟

رضا هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان در برنامه رهاورد رادیو ایران در این خصوص می گوید

1396/12/02
|
07:53

موضوع: اهمیت محصولات ارگانیگ در حفظ سلامت انسان
کارشناس: رضا هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان

دسترسی سریع
رهاورد