سیری در تاریخ معاصر ایران پنجشنبه از ساعت 11:25 تا 11:45 به مدت 20

رادیو ایران

سیری در تاریخ معاصر

روایت دو برنامه تاریخی در رادیو ایران

«سیری در تاریخ معاصر» با حضور دکتر جواد منصوری و اجرای علی پیری طهرانبند ؛ به موضوع کمکهای اقتصادی آمریکا به ایران و اصل 4 ترومن می پردازد.

1396/11/04
|
13:23

به گزارش شبکه رادیویی ایران «سیری در تاریخ معاصر» با حضور دکتر جواد منصوری و اجرای علی پیری طهرانبند ؛ به موضوع کمکهای اقتصادی آمریکا به ایران و اصل 4 ترومن می پردازد.
همچنین «روی دیگر تاریخ» به روایت خسرو معتضد به موضوع " ارسال سفیران ناپلئون به دربار ایران و قدرت های موجود در آن زمان " می پردازد.
«سیری در تاریخ معاصر» پنج شنبه ساعت 11:28 و «روی دیگر تاریخ » جمعه ها ساعت 19 به تهیه کنندگی سعید سلیمانی پخش می شود.

دسترسی سریع
سیری در تاریخ معاصر