صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در فضای عمومی جامعه، پیوندهای اجتماعی و دگرخواهی های اخلاقی رو به کاهش است؟

شریفی جامعه شناس در برنامه «نود درجه» کاهش پیوندهای اجتماعی و دگرخواهی های اخلاقی فضای عمومی جامعه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.