صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گفت و گو با سمیرا کاظمی فر نخستین بانوی ورزشکار زورخانه ای که توانست نشان درجه سه پهلوانی را دریافت کند

موضوع: گفت و گو با سمیرا کاظمی فر نخستین بانوی ورزشکار زورخانه ای که توانست نشان درجه سه پهلوانی را دریافت کند