تالاب گاوخونی همچنان از نعمت حقآبه زیست محیطی بی بهره است

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان در گفت و گو با رادیو ایران گفت.

1397/10/21
|
10:56

دکتر دانیالی مدیر کل محیط زیست استان اصفهان در گفت و گو با برنامه «سیاره آبی» درباره وضعیت تالاب گاوخونی اصفهان گفت: با آنکه طبق قانون جاری همه تالاب ها از حقآبه زیست محیطی برخوردارهستند اما همچنان تالاب گاوخونی از داشتن این نعمت بی بهره است. کم کاری مسئولان عامل مهم این اتفاق است.
وی در ادامه افزود: اگرچه برخی ها تغییرات اقلیمی را عامل مهم این اتفاق می دانند اما تحقیقات و گزارش نشان می دهد، تغییرات اقلیمی تنها 15 درصد نقش داشته و علت اصلی این ماجرا در کاهلی و مدیریت نامناسب بوده است.

دسترسی سریع