پدیده ای به نام یای مجهول

«بهروز محمودی» بختیاری کارشناس در برنامه پارسی گویان از تلفظ یای مجهول در ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان سخن گفت.

1397/05/21
|
07:34

«بهروز محمودی» بختیاری کارشناس در برنامه پارسی گویان از تلفظ یای مجهول در ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان سخن گفت.

دسترسی سریع