میزبانی رشته غواصی عمق برای اولین بار به ایران و شهر نوشهر رسید

مسابقات بین المللی نظامیان جهان بطور همزمان در چند کشور برگزار شد.

1397/05/17
|
07:01

مسابقات بین المللی نظامیان جهان بطور همزمان در چند کشور در حال برگزاری است.
میزبانی رشته غواصی نظامیان جهان برای اولین بار به ایران و شهر نوشهر رسیده است.
در همین خصوص برنامه پلاک 8 با امیر دریادار دوم پرویز سلیمی پناه گفت و گو کرده است به اتفاق بشنویم

دسترسی سریع