می پرد از دهان من بیرون بی هوا ناگهان الهی شکر

برنامه «نیشدارو» با پخش شکواییه طنز آمیز و حکایات و لطیفه های زیبا اوقات شادی را به ارمغان آورد.

1397/04/16
|
08:04

برنامه «نیشدارو» با پخش شکواییه طنز آمیز و حکایات و لطیفه های زیبا اوقات شادی را به ارمغان آورد.

دسترسی سریع