مواد مخدر و تغییر سبک زندگی جوانان ایرانی

برنامه «رویای آاندلس» رادیو ایران هر هفته سبک زندگی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد

1397/03/23
|
12:29

«رویای اندلس» که به واکاوی موارد تغییر سبک زندگی در ایران با رویکرد نفوذ دشمن در فرهنگ ایرانی میپردازد،در بررسی های اخیر خود به تنوع مواد مخدر در ایران وگرایش زنان به مواد مخدر به عنوان الگویی جدید در مصرف می پردازد.
احمد کاهه مدیر کل آموزش همگانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در باره ی نقش مواد مخدر در سبک زندگی جوانان ایرانی صحبت میکند.
«رویای اندلس»امشب به تهیه کنندگی احمد یوسفی مقدم وگویندگی زهره السادات هاشمی ساعت 21:30 از آنتن رادیوایران پخش می شود.

دسترسی سریع