نکته های رمضانی

در ایام ماه رمضان برنامه شور و نور رادیو ایران نکته های قرآنی را یاداوری میکند.

1397/03/16
|
06:33

در ایام ماه رمضان برنامه شور و نور رادیو ایران نکته های قرآنی را یاداوری میکند.
علیرضا فتحی پور کارشناس برنامه در خصوص علم آموزی می گوید به اتفاق بشنویم.

دسترسی سریع