آدم های مزاحم به منافع بلند مدت خود توجهی ندارد

دکتر مشفقی روانشناس در برنامه «ایرانشهر» از انسان های مزاحم و ویژگی های آنان سخن گفت.

1396/12/22
|
15:52

دکتر مشفقی روانشناس در برنامه «ایرانشهر» از انسان های مزاحم و ویژگی های آنان سخن گفت.

دسترسی سریع